servicii

Calinda este soluţia preocupărilor dumeavoastră

Administrare financiar contabilă

 • organizarea contabilităţii în partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice
 • gestiunea fondurilor băneşti
 • întocmirea listelor lunare de plată şi afişarea acestora; transmiterea listelor de întreţinere, a fişei fiecărui apartament din imobil precum şi cu editarea de calcul analitic lunar, prin email, către proprietarii care solicita acest lucru, sau în cutia poştală, pentru restul proprietarilor
 • încasarea, în locul pus la dispoziţie de către Asociaţie, conform programului stabilit cu asociaţia de proprietari, a cotelor de contribuţie ale proprietarilor la cheltuielile curente ale Asociaţiei precum şi a altor venituri cuvenite Asociaţiei, conform listelor de întreţinere afişate. În acest sens, Administratorul se obligă să afişeze vizibil zilele şi orele când se fac aceste încasări. In zilele nelucrătoare (sărbători) nu se fac încasări; Plata se poate face și prin virament în contul bancar al asociației de proprietari. Pentru plăţile în numerar, prestatorul va elibera pe loc chitanţă, pentru fiecare încasare
 • efectuarea plăţilor în timpul scadent, în măsura în care are la dispoziţie sumele necesare efectuării plăţilor. In situaţia în care plăţile nu sunt achitate în termen, deşi există sumele disponibile, Administratorul va suporta penalizările calculate de furnizori
 • sesizarea comitetului executiv în vederea somării restanţierilor şi aplicarea procedurii de recuperare a restanţelor, cu penalizările aferente
 • calcularea şi încasarea penalizărilor conform Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, a Hotărârii de Guvern nr. 1588/19.11.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 şi a sistemului aprobat de adunarea generală
 • actualizarea, dacă este cazul, cu avizul comitetului executiv, a fondului de rulment şi a celui de reparaţii
 • răspunde de întocmirea şi păstrarea evidenţelor contabile ale asociaţiei de proprietari, informatic, conform Anexei 2 a Ordinului Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/19.11.2007 referitoare la Reglementãrile contabile privind organizarea şi conducerea contabilitãţii în partidã simplã de cãtre persoanele juridice fãrã scop patrimonial
 • răspunde de întocmirea şi depunerea, semestrial, a Situaţiei elementelor de activ şi pasiv ale asociaţiei la Primăria de sector, conform Legii nr. 230/2007
 • răspunde de întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale necesare la Administraţia financiară de care aparţine beneficiarul
 • răspunde pentru plata impozitului şi contribuţiilor datorate de asociaţia de proprietari pentru remuneraţiile personalului angajat, dacă este cazul
 • prezentarea comitetului executiv sau cenzorului, lunar, a situaţiei financiare a asociaţiei (Situaţia elementelor de activ şi pasiv ale asociaţiei) precum şi a actelor care au stat la baza întocmirii listelor de întreţinere
 • întocmirea şi prezentarea anuală, a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent

Administrare tehnică

 • calculul consumurilor în funcţie de indexul contoarelor de bloc sau al contoarelor individuale, daca acestea există, conform prevederilor legale, şi în funcţie de normele metodologice de repartizare a consumurilor, acolo unde nu exista contorizare la nivel de asociaţie de proprietari
 • procurarea mijloacelor materiale necesare întreţinerii curente ale elementelor proprietăţii comune; răspunderea asupra integrităţii acestora
 • înştiinţarea comitetului executiv şi luarea măsurilor necesare pentru efectuarea la timp şi eficient a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii
 • perfectarea contractelor, cu acordul Comitetului Executiv, si urmărirea realizării acestora cu persoane fizice sau juridice pentru: reparaţii, închirierea unor spaţii sau elemente din proprietatea comună, activităţi sociale şi alte tipuri de activităţi
 • supravegherea execuţiei lucrărilor de reparaţii şi de întreţinere şi participarea la recepţia lor, consemnând finalizarea acestora; asigură efectuarea de plăţi corespunzătoare stadiului lucrării
 • supravegherea personalului angajat de asociaţia de proprietari pentru curăţenie, încărcarea şi evacuarea gunoiului menajer, paza şi alte activităţi, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi, în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv
 • inspectarea periodica a proprietăţii comune în vederea înlăturării defectelor apărute la instalaţiile de folosinţă comună şi a eliminării pierderilor care determină creşterea nejustificată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari (scurgeri de apă etc.)
 • asigurarea consumabilelor de birotică necesare desfăşurării activităţilor prevăzute în prezentul contract de administrare
 • asigurarea unui serviciu de dipecerat de urgenţă, cu numărul de telefon aferent, pentru situaţiile de avarie care ar putea apărea la părţile comune ale imobilului, care să intervină în maximum 45 de minute în cazul producerii unor evenimente neprevăzute la sediul prestatorului ( spargerea unei ţevi, conducte, inundaţii, etc ), evenimente pentru care este nevoie de luarea unor măsuri urgente
 • verificarea facturării corecte de către furnizori în funcţie de contoarele de branşament
 • propunerea de soluţii optime şi personalizate pentru remedierea problemelor tehnice şi îmbunătăţirea confortului
 • efectuarea de mici reparaţii la elementele proprietăţii comune (înlocuire becuri, elemente de închidere la uşi sau ferestre, etc.), pentru care Asociaţia va suporta doar costul pieselor si materialelor folosite

Asistență transformare asociație

Calinda oferă consiliere de specialitate gratuită la transformarea asociațiilor de locatari în asociații de proprietari.

Prin Centrul de Consiliere pentru proprietarii de apartamente ai firmei Calinda, oferim informații cu privire la legislatia în domeniu.

*Garanția calității serviciilor oferite este asigurată prin contractul ce se încheie între firmă, reprezentată de directorul general și asociația de proprietari, prin președintele acesteia.

Calinda a reuşit să aducă multe blocuri cu probleme la un nivel de siguranţă în administrare prin liste de plată, contabilitate şi plăti sigure şi corecte.